REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY CHEMICZNEJ

(obowiązuje od roku szkolnego 2016/17) 
 

§1

ORGANIZATOR

1. Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej, zwany dalej konkursem, jest organizowany przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwany dalej organizatorem.

2. Nad merytorycznym przygotowaniem Konkursu czuwa komisja, w skład której wchodzą wybrani pracownicy naukowi Zakładu Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwana dalej komisją.

3. Siedzibą komitetu organizacyjnego jest Zakład Dydaktyki Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków.

4.  W skład komitetu organizacyjnego wchodzą pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii UJ.

5. Wszystkie informacje organizacyjne zamieszczane będą na stronie internetowej ZDCh (www.zdch.uj.edu.pl) oraz na stronie http://www.prochemia.org w zakładce Konkurs Wiedzy Chemicznej.

 

§2

CELE KONKURSU

Celem konkursu jest umożliwienie uczniom zainteresowanym chemią sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności, jak też rozbudzanie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych chemią.

 

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół województwa małopolskiego.

2.    Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów:

a)      klas II szkół ponadgimnazjalnych,

b)     klas maturalnych (tzn. klas III szkół 3-letnich oraz klas IV szkół 4-letnich).

3.   Uczestników konkursu zgłaszają nauczyciele chemii. Z każdej szkoły można zgłosić nie więcej niż 25 najlepszych uczniów z każdego poziomu za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora.

3.1. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 5 listopada danego roku szkolnego oraz pocztą na adres Organizatora do dnia 10 listopada danego roku szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).

3.2.  Uczniowie niepełnoletni musza dostarczyć zgodę rodziców na udział w Konkursie a tym samym na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego Konkursu (formularz dostępny na stronie http://www.prochemia.org w zakładce Konkurs Wiedzy Chemicznej.

4.     Opłata za udział w konkursie przeznaczona jest na cele organizacyjne. Wysokość opłaty w danym roku będzie zamieszczana na stronie internetowej Fundacji PRO CHEMIA. Wpłaty zbiorczej (tzn. za wszystkich uczniów z danej szkoły) należy dokonać na konto Fundacji Pro Chemia, która prowadzi obsługę finansową konkursu (nr konta na stronie internetowej fundacji PRO CHEMIA). Potwierdzenie dokonania przelewu należy przesłać razem z kartą zgłoszeniową uczniów, na adres Organizatora do dnia 10 listopada danego roku szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).

5.    Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883), w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu.

6.    Laureaci konkursu wyłonieni spośród uczniów klas maturalnych wyrażają również zgodę na przekazanie swoich danych osobowych takich jak imię, nazwisko, numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego numer i serię paszportu) oraz danych teleadresowych do jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację w Uniwersytecie Jagiellońskim.

7.      Uczestnicy konkursu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem konkursu, co będzie poświadczone podpisem przed rozpoczęciem zawodów.

 

§4

PRZEBIEG KONKURSU

1.      Konkurs przeprowadzany jest osobno dla klas II i klas maturalnych.

2.      Poziom wymagań jest dostosowany do możliwości dobrego ucznia z danego etapu nauczania, materiał nie wykracza poza podstawię programową przedmiotu chemia dla III i IV etapu edukacyjnego, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.)

2.1.   Szczegółowy zakres materiału zamieszczony jest na stronie internetowej w zakładce „Zakres materiału”.

3.      Konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszego – eliminacji okręgowych i drugiego – finału.

 

4.      Etap I – eliminacje okręgowe

4.1. Eliminacje okręgowe będą przeprowadzane w pięciu okręgach: krakowskim, tarnowskim, nowotarskim, olkuskim i wadowickim. W drugiej połowie listopada na stronie internetowej organizatora zostanie ogłoszona lista uczestników konkursu przypisanych do poszczególnych okręgów.

4.2. Eliminacje okręgowe przeprowadzane są w wybranych szkołach, przez nauczycieli chemii z okręgów.

4.3.  Prace uczniów z poszczególnych okręgów są przekazywane komisji i poprawiane przez jej członków.

4.4. Pełna, zakodowana, lista uczestników wraz z uzyskanym wynikiem punktowym będzie publikowana na stronie internetowej. Uczestnicy konkursu, którzy nie wyrażą zgody na publikację wyników w Internecie, będą mogli uzyskać taką informację wyłącznie osobiście w siedzibie organizatora. Informacja o wyniku ucznia będzie mogła być również przekazana osobiście nauczycielowi.
 

5.      Etap II – finał

5.1. Do finału dopuszczanych jest nie więcej niż 200 osób z klas II i 200 osób z klas maturalnych, którzy uzyskali najwyższe liczby punktów na etapie eliminacji okręgowych.

5.2. Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie zamieszczona na stronie internetowej co najmniej na miesiąc przed drugim etapem konkursu.

5.3.  Drugi etap odbywa się wyłącznie w siedzibie Organizatora.

5.4. Pełna, zakodowana, lista uczestników wraz z uzyskanym wynikiem punktowym będzie publikowana na stronie internetowej. (pkt.4.4. §4).

5.5.  Imienna lista laureatów i wyróżnionych będzie publikowana na stronie internetowej (pkt.4.4. §4).

6.     Na każdym etapie uczniowie rozwiązują zadania na specjalnych arkuszach. Treści zadań z danego roku szkolnego będą opublikowane na stronie internetowej, po zakończeniu całego konkursu.

7.     Ogłoszenie wyników drugiego etapu oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom odbywa się w kwietniu (przed zakończeniem nauki w klasach programowo najwyższych).

8.      Prace uczniów na każdym etapie są kodowane.
 

 

§5

ORGANIZACJA KONKURSU

1.     Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów są ogłaszane na stronie internetowej organizatora w zakładce „Konkurs wiedzy chemicznej” do końca września danego roku szkolnego.

2.    Czas rozwiązywania zadań wynosi 120 minut na każdym etapie. Czas rozpoczęcia i zakończenia eliminacji jest zapisywany na tablicy. Sale nie są wyposażone w zegary ścienne.

 
§6

UCZESTNICY

1.      Uczestnicy powinni zebrać się na 15 minut przed rozpoczęciem eliminacji w miejscu przeprowadzania danego etapu konkursu.

2.      Uczestnicy konkursu przynoszą ze sobą (dotyczy I i II etapu):

·        dowód tożsamości (legitymacja szkolna lub dowód osobisty),

·        przybory do pisania (długopis z niebieskim lub czarnym tuszem),

·        kalkulator (urządzenia wielofunkcyjne typu telefon komórkowy, tablet itp. nie mogą być używane).

3.     Uczestnicy mogą korzystać jedynie z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez organizatorów (maturalne tablice chemiczne)

4.    Organizatorzy konkursu mogą pozbawić uczestnika prawa do udziału w zawodach, jeżeli naruszy on zasady regulaminu, w tym poprzez korzystanie z niedozwolonych pomocy oraz kontaktowania się podczas zawodów z innymi uczestnikami.

 

§7

TRYB ODWOŁAWCZY

1.        Uczniowie oraz ich nauczyciele maja prawo wglądu do prac w terminie wyznaczonym przez komisję oraz złożenia pisemnego odwołania do dwóch dni od wglądu do pracy. Termin ten będzie ogłoszony na stronie internetowej. Prace będzie można zobaczyć w siedzibie Organizatora.

2.        Odwołanie może być przesłane przez uczestnika zawodów e-mailem lub złożone osobiście, musi zawierać wskazanie, które fragmenty oceny są kwestionowane wraz z merytorycznym uzasadnieniem.

3.        Posiadanie orzeczenia o dysleksji, dysgrafii, dysortografii czy dyskalkulii nie zmienia warunków udziału w konkursie.

4.        Choroba lub niedyspozycja zdrowotna w dniu zawodów nie może być podstawą składania odwołania.

5.        Odwołania będą rozpatrywane przez komisję odwoławczą, której decyzje będą ostateczne.

 

§8

UPRAWNIENIA ZWYCIĘZCÓW i LAUREATÓW KONKURSU

 

1.      W terminologii konkursu przyjmuje się następujące pojęcia:

1.1.   Zwycięzca konkursu 1, 2 i 3 miejsca

       Trzech uczestników na każdym poziomie, którzy uzyskali najwyższą ocenę w II etapie. Jeżeli większa liczba uczniów uzyska taką samą liczbę punktów pod uwagę będą brane wyniki z etapu I (okręgowego). W przypadku, gdy suma punktów z dwóch etapów nie da rozstrzygnięcia zostanie zorganizowana dogrywka w dniu rozdania nagród. Uczniowie odpowiedzą ustnie na trzy wylosowane pytania. Dogrywka będzie powtarzana do momentu wyłonienia zwycięzców.

1.2.   Laureat

       Tytuł laureata uzyskuje:

a)      20 uczniów klas II, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na etapie finałowym, a także ci uczestnicy, którzy zdobyli identyczną liczbę punktów, jaką uzyskał dwudziesty finalista. Komisja może również przyznać wyróżnienia.

b)     60 uczniów klas maturalnych, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na etapie finałowym. Jeżeli większa liczba uczniów uzyska taką samą liczbę punktów, pod uwagę będą brane wyniki z I etapu (okręgowego).

2.       Uczniowie, którzy uzyskają tytuł zwycięzcy konkursu, otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

3.       Uczniowie, którzy uzyskają tytuł laureata, otrzymują dyplom oraz nagrody książkowe.

4.       Nagrodzeni uczniowie odbierają nagrody podczas zakończenia konkursu. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.

4.1. W przypadku nieobecności na uroczystości zakończenia konkursu dyplom i nagrodę będzie można odebrać w siedzibie Organizatora, do końca danego roku szkolnego.

4.2.  Istnieje również możliwość upoważnienia innej osoby do odbioru nagrody.

5.     Nagrodą dla laureatów klas maturalnych, którzy uzyskali tytuł laureata, są indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia – chemia, chemia medyczna i ochrona środowiska, w liczbie nie większej niż 60 (15 miejsc na chemię medyczną, 30 miejsc na chemię i 15 na ochronę środowiska).

5.1. Pierwszeństwo w wyborze indeksów mają laureaci z największą liczbą punktów, począwszy od miejsca 1, a następnie kolejno osoby z miejsca 2 i 3 aż do ostatniego indeksu.

5.2. W przypadku, gdy grupa laureatów z tym samym wynikiem, jest większa niż liczba pozostałych do wyboru indeksów, pod uwagę będzie brany wynik z I etapu.

5.3.  Indeksy przyznawane i wybierane są w kolejności z listy rankingowej. Lista rankingowa tworzona jest zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w II etapie konkursu. W przypadku tej samej liczby punktów pod uwagę brany jest wynik z etapu I. W przypadku, gdy liczba laureatów z tymi samymi wynikami, jest taka sama, organizowana jest dogrywka za pomocą krótkiego testu (zestawu zadań), w którym poza wynikiem uzyskanym za poprawność rozwiązania liczy się także czas rozwiązania.

5.4.  W przypadku, gdy liczba laureatów jest mniejsza niż liczba indeksów, pozostałe indeksy są niewykorzystane.

5.5.  Indeksy, które nie zostały wybrane przez żadnego z laureatów, pozostają niewykorzystane.

5.6. Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego oraz wyłącznie w roku uzyskania tytułu laureata (począwszy od roku obowiązywania regulaminu, tj. 2011).

5.7. Wyniki postępowania zawierające listę laureatów konkursu z klas maturalnych z danymi osobowymi kandydatów oraz wskazaniem studiów, na które laureat otrzymał prawo wstępu (kierunek, specjalność, typ oraz tryb studiów prowadzonych przez Wydział Chemii UJ), zostaną przekazane przez organizatora do jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację w Uniwersytecie Jagiellońskim.

5.8. Warunkiem rozpoczęcia studiów i otrzymania indeksu jest dopełnienie przez laureata konkursu wszystkich procedur rekrutacyjnych na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym m.in. dokonanie rejestracji w systemie ERK oraz dostarczenie w terminie obowiązującym kandydatów z danym rodzajem matury do jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację w Uniwersytecie Jagiellońskim, zaświadczenia podpisanego przez Prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Chemii UJ oraz kierownika Zakładu Dydaktyki Chemii UJ potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata, zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego regulaminu.

Kalendarz wydarzeń

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
pokój D0-08

Dyżur: czwartki 11:00 - 13:00

tel. 012 686 25 63
(w czasie dyżuru)

e-mail: prochemi@chemia.uj.edu.pl

 

Kontakt w sprawie

- Konkursu: odrowaz@chemia.uj.edu.pl

- Warsztatów dla maturzystów: maturauj@chemia.uj.edu.pl

- Warsztatów olimpijskich: warsztatyolimpijskie@gmail.com

- Pokazów: bros@chemia.uj.edu.pl

- Niedziałek: niedzialki@chemia.uj.edu.pl

- Książek: maturauj@chemia.uj.edu.pl

Dane Fundacji

NIP: 677-16-83-218

REGON: 351058170

Nr konta: 54 1680 1062 0000 3000 0090 0881

PLUS BANK S.A.

Oddz. Kraków, ul. Garbarska 9

Księgowa Fundacji

mgr Małgorzata Wysocka

e-mail: wysocka.m@biuro-spk.pl